Mesterképzések

 

Állattenyésztő mérnöki MSc

mesterképzés (MSc) • nappali és levelező tagozat • 4 félév

Költségtérítéses finanszírozási forma nappali munkarend esetén a költségtérítés összege: 500 000 Ft/félév
Költségtérítéses finanszírozási forma levelező munkarend esetén a költségtérítés összege: 325 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport: agrár

Felvételi követelmények: felvételi elbeszélgetés

Képzés célja: az MSc szintű állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak célja széles látókörű, biztos elméleti tudással rendelkező, kreatív, lényeg- és problémaorientált, rugalmas gondolkodásra képes állattenyésztő mérnök szakemberek képzése, akik természettudományos, agrárműszaki, élelmiszergazdasági, élelmiszerlánc-biztonsági, termékfeldolgozási és állattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-termelés, -feldolgozás, -értékesítés szakmai feladatai megoldására. Képesek új hazai és nemzetközi állattenyésztési technológiák és módszerek fejlesztési irányainak meghatározására, kidolgozására és bevezetésére. Alkalmasak a szakterület termelési és termékfeldolgozási területein vezetői és szervezési feladatok ellátására, az állattenyésztés területén szakhatósági ellenőrző, szakmai irányító, tervező, szintetizáló kutatási és innovációs tevékenység végzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi információ / Jelentkezési feltételek: maximálisan szerezhető pontok száma: 100, ami a következőképpen tevődik össze. Alapdiploma minősítése × 8 (max. 40 pont), legfeljebb 50 pont szerezhető a szóbeli elbeszélgetésen, 1 pont adható az előnyben részesítés jogcímén, és 9 többletpont adható az intézményi, illetve TDK/OTDK helyezésért és különdíjért, második nyelvvizsgáért, megjelent publikáció(k)ért, szakmai versenyen való részvételért.

Képzési jellemzők: az állattenyésztő mérnöki (MSc) mesterszak a szakirányú BSc képzés során megszerzett ismeretekre építve, annál részletesebb elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, egyúttal magasabb szinten és sokkal inkább specializált jelleggel. A szak tantervének kialakítása során arra törekedtünk, hogy a képzésen belül a korábbiaknál még nagyobb hangsúlyt kapjanak a gazdasági állatfajok nemesítésével, a korszerű digitális technológiákkal, az élelmiszerminőséggel és élelmiszerlánc-biztonsággal, az állatvédelemmel kapcsolatos ismeretek, valamint a diplomadolgozat készítéséhez elengedhetetlen kutatásmódszertan és tudományos dolgozat készítés is.

Főbb ismeretkörök: termelés-élettan, állattenyésztési biokémia, sejtbiológiai alapok az állattenyésztésben, állattenyésztési biotechnológia, szaporodásbiológia, gazdasági fajok nemesítése, tenyésztésszervezés, takarmánygazdálkodás, takarmánynövények integrált termesztése, gyephasznosítás, legeltetéses állattartás, állattartó telepek gépesítése, járványvédelem és állategészségügyi igazgatás, állatvédelem, élelmiszerbiztonsági ismeretek. 

Specializáció: gazdasági állatok tenyésztése és szaporítása - differenciált szakmai ismeretei közül a precíziós szarvasmarhatartás, a képalkotó eljárások az állattenyésztésben, a sport-, verseny- és haszonló tenyésztés, baromfikeltetés, társ- és hobbiállatok takarmányozása, tej- és húsfeldolgozás c. tantárgy is felvehető.

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles állattenyésztő mérnök

Elhelyezkedési lehetőségek: állami és magántulajdonú mezőgazdasági üzemek, tenyésztő cégek és vállalatok, farm típusú gazdaságok állattenyésztési munkaterületein termelésirányítói, közép- és felsővezetői munkakörei. A feldolgozó- és élelmiszeripar területe, ahol elsősorban az állatitermék-előállítás irányítási, szervezési és értékesítési feladatai várják a friss, jól képzett munkaerőt. Fiatal mérnökeink iránt jelentős külföldi tulajdonos, illetve vállalkozói körből, továbbá a mezőgazdasági szakigazgatás, a takarmányipar, az agráriumnak hitelező bankszféra és a biztosító társaságok részéről is. Egyetemek, kutatóintézetek, kutató-fejlesztő vállalatok és vállalkozások, a hazai és nemzetközi mezőgazdasági szakigazgatási hálózat. A gazdasági állattenyésztést és a társállattartást kiszolgáló takarmányipar. Az okleveles állattenyésztő mérnökök, elméleti és gyakorlati felkészültségük alapján részt vehetnek továbbá az agrártudományok, kiemelten az állattudományok területén tudományos kutatómunkában, tanulmányaikat tovább folytathatják szakirányú továbbképzésekben, valamint a mesterképzésre épülő, szervezett doktori (PhD) képzésben.

További információk / Megjegyzés: A legtehetségesebb és a tudományos diákköri munkában is eredményes hallgatók, felvételi eljárás után, a tanulmányaikat egyenes ágon a kaposvári Állattenyésztési Tudományok Doktori (PhD) Iskolában folytathatják.


Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc

mesterképzés (MSc) • magyar és angol nyelven • nappali és levelező tagozat • 4 félév

Költségtérítéses finanszírozási forma nappali munkarend magyar és angol nyelvű képzés esetén a költségtérítés összege: 500 000 Ft/félév

Költségtérítéses finanszírozási forma levelező munkarend esetén a költségtérítés összege: 325 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport: Agrár

Felvételi követelmények: Felvételi elbeszélgetés

Képzés célja: A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (MSc) mesterszakon a képzés célja, olyan már felsőfokú diplomával (BSc) rendelkező szakemberek képzése, akik rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű, alapelveiben az Európai Unió szabály-rendszerében foglaltakkal azonos termékpálya szemléletű, komplex ismeretanyaggal és felkészültek a takarmányozási ipar, valamint a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, ökonómiai, környezetvédelmi és minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatok ellátására. A mesterszakon végzett takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökök megfelelő ökológiai alapokkal, valamint mezőgadaság- és gazdaságtudományi ismeretekkel fognak rendelkezni ahhoz, hogy a munkájuk során a fenntarthatóság elvét képviseljék. A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik szakirányú továbbképzés, illetve doktori (PhD) képzés keretében történő folytatására.

Felvételi információ / Jelentkezési feltételek: Maximálisan szerezhető pontok száma: 100,mely tartalmazza a többletpontokat is, ami a következőképpen tevődik össze. Alapdiploma minősítése x 10-el (max. 50 pont), legfeljebb 40 pont szerezhető a szóbeli elbeszélgetésen. 1 pont adható az előnyben részesítés jogcímén, és 10 többletpont adható .

Képzési jellemzők: A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (MSc) mesterszak a korábbi egyetemi szintű okleveles agrármérnöki képzési szintnek felel meg. Kompetenciáit tekintve az agrármérnöki szak takarmányozási szakirányai, valamint a takarmányozási, takarmánygazdálkodási és takarmányipari szakirányú továbbképzési szakok jelentik a legközelebbi megfelelést. Az induló új szak - a BSc képzés során megszerzett ismeretekre építve, - a hivatkozott szakoknál azonban részletesebb elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, egyúttal magasabb szinten és sokkal inkább specializált jelleggel. A szak tantervének kialakítása során arra törekedtünk, hogy a képzésen belül a korábbiaknál még nagyobb hangsúlyt kapjon a diplomadolgozat készítés és a szabadon választott tantárgyak ismeretanyaga, továbbá az önállóan végzett kutatás.

Főbb tárgyak: társ- és hobbiállatok-takarmányozása, haltakarmányozás, természeti környezet védelme, lovak takarmányozása, nyulak takarmányozása, a takarmányozás és a termékminőség összefüggései, takarmányozásimmunológia, üzleti kommunikáció, teljesítménymodellezés, precíziós takarmányozás, vadtakarmányozás, prémes állatok takarmányozása, karriermenedzsment, valamint szaktanácsadási ismeretek.

Szakirányok és specializációk: A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszakon (MSc) - a szak specializált jellege miatt - külön szakirányok nincsenek.
A választott speciális területek megfelelő szakmai törzsanyag egyes részeinek bővebb elsajátítása érdekében meghirdetett tantárgyak: társ- és hobbiállat takarmányozás, haltakarmányozás, természeti környezet védelme (takarmányozás és környezetvédelem), lovak takarmányozása, nyulak takarmányozása, a takarmányozás és a termékminőség összefüggései, takarmányozás immunológia, üzleti kommunikáció, teljesítménymodellezés, precíziós takarmányozás, vadtakarmányozás, prémes állatok takarmányozása, karriermenedzsment, valamint a szaktanácsadási ismeretek is.

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

Elhelyezkedési lehetőségek: Egyetemek, kutató intézetek, kutató-fejlesztő vállalatok és vállalkozások, a hazai és nemzetközi mezőgazdasági szakigazgatási hálózat, tenyésztő cégek és szervezetek, állami és magántulajdonú mezőgazdasági vállalatok, üzemek felső vezetői munkakörei. A gazdasági állattenyésztést és a társállattartást kiszolgáló takarmányipar teljes területe, ahol elsősorban irányítási, vezetési feladatok várják a jól képzett munkaerőt. Mérnökeink iránt jelentős kereslet tapasztalható az EU csatlakozásból nyertesként kikerülő hazai és külföldi tulajdonosi, illetve vállalkozási körből.

További információk / Megjegyzés: A legtehetségesebb és a tudományos diákköri munkában is sikeres hallgatók tanulmányaikat felvételi eljárás után egyenes ágon folytathatják az Állattenyésztési Tudományok Doktori (PhD) Iskolában, elsősorban a „Monogasztrikus és kérődző állatok takarmányozása” résztudomány-terület keretében.


Természetvédelmi mérnöki MSc

mesterképzés (MSc) • nappali tagozat • 4 félév

Költségtérítéses finanszírozási forma nappali munkarend esetén a költségtérítés összege: 500.000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport: agrár

Felvételi információk: felvételi elbeszélgetés

Képzés célja: olyan természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek hazai és nemzetközi szinten a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Felvételi információ / Jelentkezési feltételek: Maximálisan szerezhető pontok száma: 100, ami a következőképpen tevődik össze. Alapdiploma minősítése × 8 (max. 40 pont), legfeljebb 50 pont szerezhető a szóbeli elbeszélgetésen, 1 pont adható előnyben részesítés jogcímén, és legfeljebb 9 többletpont adható intézményi TDK és/vagy OTDK helyezésért és különdíjért, második nyelvvizsgáért, publikációért, szakmai versenyen való részvételért.

A képzés legfontosabb ismeretkörei: 

 • természetvédelmi ismeretek (természetvédelmi értékek és területek ismerete, védelme, monitorozás, tájszerkezet változásának hidrogeológiai alapjai, biodiverzitás genetikai alapjai, génmegőrzés, fajvédelmi módszerek, természeti erőforrások, ökoszisztémák anyag- és energiaforgalma; táplálékhálózatok természetvédelmi tervezés és kezelés, tájvédelem, invázióbiológia, flóra-, fauna- és élőhely-térképezés, erdészeti technológiák, alkalmazott etológia, biogeográfia);
 • nemzetközi, európai uniós és magyar természetvédelmi jogi ismeretek; 
 • kutatás-tervezés (környezeti hatásvizsgálat; környezeti térinformatika, kísérlettervezés és tudományos publikálás); 
 • projekt és pályázati menedzsment; 
 • közigazgatási és vezetési ismeretek; 
 • kommunikációs és pedagógiai ismeretek.

Szakirány és specializáció: nincs

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles természetvédelmi mérnök

Elhelyezkedési lehetőségek: az okleveles természetvédelmi mérnökök, elméleti és gyakorlati felkészültségük alapján részt vehetnek az agrártudományok, kiemelten természetvédelmi, vad- és halgazdálkodási, vadászati, halászati feladatok ellátásában, szakigazgatási szervek, szakhatóságok szakirányú képzettséget igénylő munkakörök betöltésében, természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátásában, állat- és növénykertek, vadasparkok, múzeumok és más bemutató intézmények vezetői feladatainak ellátásában, a természetvédelem területén tevékenykedő mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozások szakirányú képzettséget igénylő vezetői feladatainak ellátásában, ex situ génmegőrzési feladatokban, természetvédelmi kutatómunkában és szaktanácsadásban. A természetvédelmi mérnöki képesítéssel rendelkezők tanulmányaikat szakirányú továbbképzésekben, valamint a mesterszakra épülő, szervezett doktori (PhD) képzésben is folytathatják.
 


Ellátásilánc-menedzsment MSc (Új képzés!)

Képzés hossza: 4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja: A képzés célja ellátásilánc menedzserek képzése, akik az integrált vállalati logisztikai menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat átfogó ellátási láncok irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében képesek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére, illetve azok hatékony vezetésére.

Kompetenciák: Logisztikai folyamatok, illetve az ellátásilánc működésére ható meghatározó üzleti és technikai folyamatok ismerete, az ellátásilánc-menedzsment modern üzleti megoldásainak, eszköztárának használata, a vállalati versenyképességet támogató logisztikai fejlesztések és célkitűzések megfogalmazása.

Tantárgyak: Logisztikai rendszerek, ellátásilánc menedzsment, termelés- és szolgáltatásmenedzsment, szállítmányozás és külkereskedelmi ismeretek, készletgazdálkodási modellek, Logisztikai folyamatok

Karrierlehetőségek: Végzett hallgatók képesek az ellátási láncokhoz kapcsolódó, vállalatokon belüli és azokon átívelő logisztikai  feladatok önálló megoldására, a logisztikaidöntések előkészítésére, irányítására, szervezésére. A diploma széles körben elfogadott közgazdasági képzés, amelyet a magas szintű nyelvi elvárások teljesítése esetén a munkaadók elismernek.

Tipikus betölthető munkakörök: Logisztikai vezető, ellátásilánc koordinátor, beszerzési vezető, szállítmányozási vezető, ellátási lánc elemző, keresletelemző.

Finanszírozás: A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 320.000 Ft / félév.

Képzési forma: A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.


Marketing MSc (Új képzés!)

Képzés hossza: 4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja: A képzés célja olyan marketing szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban marketing tevékenységet látnak el. Megszerzett ismereteik révén alkalmasak a marketingstratégia kialakítására, annak megvalósítására. Nyelvtudásuk és a kommuniációs ismereteik révén nemzetközi csapatban is kiemelkedően teljesítenek.

Kompetenciák: Problémafelvetés, megalapozott koncepciók kidolgozása, problémamegoldás, projekt-szemláletű oktatás és feladatmegoldás, csapatmunka. Együttmködés termelő, kereskedelmi vállalatokkal és non-profit szervezetekkel. Angol nyelvű szakmai elődások, gyakorlatorientált képzési fókusz. Modern, szakmai igények alapján összeállított szakírányok választhatók marketing és kereskedelmi fókusszal.

Tantárgyak: Marketing menedzsment, Fogyasztói és vásárlói magatartás, integrált marketing-kommunikáció, Marketing PR, Pénzügyi kimutatások elemzése, Reklám- és versenyjog, vállalati- és intézményi stratégiák, Vezetés- és szervezetelmélet.

Karrierlehetőségek: Végzett hallgatók képesek az üzleti és a non-business szervezetek, intézmnyek marketing feladatainak önálló megoldására, a szakterületeknek megfelelő döntések előkészítésére, az egyes területek munkájának irányítására, szervezésére. A diploma széles körben elfogadott közgazdasági képzés, amelyet a magas szintű nyelvi elvárások teljesítése esetén a munkaadók elismernek, Önálló vállalkozóvá válást további start-up tanácsadással segítjük.

Finanszírozás: A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni.

Képzési forma: A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.

 


Pénzügy MSc

Képzés hossza: 4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja:  A képzés elvégzése után a hallgatók olyan magas szintű pénzügyi, közgazdaságtudományi műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberekké válnak, akik képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve mikro szinten egyaránt.

Kompetenciák: Az emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterszakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, az állami és magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi szakirodalom feldolgozására és gazdagítására,  valamint a PhD képzési programokhoz való csatlakozásra.

Tantárgyak: haladó módszertani ismeretek; közösségi gazdaságtan; haladó vállalati pénzügyek; haladó pénzügytan; befektetések; banküzemtan; adóelmélet és adópolitika; pénzügypolitika; pénzügyi intézményrendszer Magyarországon

Karrierlehetőségek: Az okleveles közgazdász pénzügy mesterszakon vezető pozíciót tölthet be banki, vállalati, befektetési vagy biztosítási szelktorban.

Finanszírozás: A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 350000 Ft/félév

Képzési forma: A képzést nappali tagozaton indítjuk. Nappali tagozaton a duális képzési forma is elérhető.


Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Képzés hossza: 4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja: A képzés célja gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában alkalmasak a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások figyelembevételével a környezeti problémák társadalmi dimenzióinak feltárására, társadalmi, kulturális és ökológiai folyamatok gazdasági szempontú elemzésére. A gazdaság és társadalom tér dimenzióinak figyelembevételével globális és regionális fejlődés- és környezeti politikák, stratégiák és programok kidolgozásában való alkotó, innovatív közreműködésre, a gazdasági földrajz (economic geography), a regionális és a környezeti társadalomtudományok művelésére. Alkalmasak önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő munkavégzésre és irányításra, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos elemzések és kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Kompetenciák: A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak alkalmas a piacképes szaktudás megszerzésére és a hallgatók továbblépési lehetőségeinek megteremtésére. A mesterszak igényes elméleti alapjai és erőteljes gyakorlatorientáltsága biztosítja azt, hogy a végzett hallgatók a munkaerő-piacon való helytállás mellett a kutatási, fejlesztési programok kidolgozásában, végrehajtásában is kellő önállósággal részt tudjanak venni. Felkészít a doktori képzésbe történő belépésre.

Tantárgyak: Főbb tárgyak: környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment és környezetpolitika, város- és ipari ökológia, regionális pénzügyek, pénzügypolitika, haladó vállalati pénzügyek, közösségi gazdaságtan, ökonometria, komplex térségfejlesztés, térségi gazdaságfejlesztés, regionális és környezeti elemzési módszer

Karrierlehetőségek: A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak végzettjei iránt tartós munkaerő-piaci igényeket jelez az EU-források igénybevételével és felhasználásával, a projektek menedzselésével, valamint ellenőrzésével kapcsolatos kormányzati, önkormányzati, térségi és vállalkozói feladatok sokasodása. A fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás előtérbe kerülése révén a környezetvédelem, és a környezetgazdálkodás intézményei részéről is hasonló szükségletek jelennek meg.

Finanszírozás: A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 350000 Ft/félév

Képzési forma: A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk. Nappali tagozaton a duális képzési forma is elérhető.

 


Vezetés és szervezés MSc (Új képzés!)

Képzés hossza: 4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja: A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan közgazdászok képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert formáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Kompetenciák: problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, vezetés- és szervezéstudomány és gyakorlat korszerű irányzatai, nemzetközi/multikulturális környezetben  hatékony munkavégzés, szervezetfejlesztési tudás

Tantárgyak: személyes vezetés, stratégiai emberi erőforrás menedzsment, vezetői készségfejlesztés, döntéselmélet és módszertan, pénzügy, szervezeti hírnévépítés, haladó vezetői számvitel

Karrierlehetőségek: vezetői munkakörök, szervezetfejlesztési tanácsadó, HR vezető, HR business partner, vezetési tanácsadó, vezető projektmenedzser

Finanszírozás: A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni.

Képzési forma: A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk.


 

Vidékfejlesztési agrármérnök MSc

Képzés hossza: 4 félév 120 ECTS kreditpont

A képzés célja: A képzés célja olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Magyar és angol nyelven is hirdetett képzés.

Kompetenciák: Ismerik a vidékejlesztéshez kapcsolódó szakpolitikákat, eligazodnak a különböző kapcsolódó fejlesztési projektekben. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, projektmunkán csapatttagként és vezetőként dolgozni, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Tantárgyak: Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, Regionális innováció gazdaságtana és menedzsmentje, Vidék- és agrárgazdaságtan, Hazai és uniós agrárpolitika, Környezetgazdaságtan és környezetpolitika, Regionális innováció gazdaságtana, EU regionális politikája és vidékfejlesztés, Élelmiszer lánc menedzsment.

Karrierlehetőségek

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • mezőgazdasági projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,
 • a gazdálkodás komplex szemlélet alapján történő folyamatos megújításának irányítására, az adottságokhoz igazodó földhasználat és termelési szerkezet kialakítására,
 • a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
 • szaktanácsadási feladatok ellátására,
 • pályázati tevékenység menedzselésére,
 • termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,
 • vidéki infrastruktúra problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatok előkészítésére, szakmai értékelésére

Finanszírozás: A képzésre állami finanszírozási formában és költségtérítéses hallgatóként is lehet jelentkezni. Az önköltségi díj összege: 350000 Ft/ félév

Képzési forma: A képzést nappali és levelező tagozaton is indítjuk. Nappali tagozaton a duális képzési forma is elérhető.

 


Neveléstudomány MA (Kaposvári Campus nap. és lev. tagozat • Budai Campus lev. tagozat)

mesterképzés (MA) • nappali és levelező tagozat • 4 félév

Képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültekké válnak a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzés törzsanyagának főbb ismeretkörei

 • A neveléstudomány elméleti-fogalmi rendszere;
 • A nevelés, oktatás és képzés aspektusai;
 • Kutatásmódszertani alapok;
 • A pedagógia intézményi környezete;
 • Az intézményes nevelés speciális pedagógiái.

Specializáció

Kora gyermekkori intervenció: a specializáció célja az iskoláskor előtti gyermekekkel foglalkozó szakemberek felkészültségének növelése a családpolitika, a családi életre nevelés, a kisgyermekek napközbeni ellátása és a kora gyermekkori intervencióban érintett szakemberek együttműködése területén. Kiemelten hangsúlyos a családdal kapcsolatos szemlélet formálása, a családi szféra társadalmi jelentőségének és prevencióban betöltött szerepének tudatosítása, továbbá a családok támogatása a családtámogatási és gyermeknevelést segítő lehetőségekről. Cél, hogy minél korábbi életkorban felismerjék az eltérő, megkésett fejlődést, tudják hová kell a gyermeket irányítani, megismerjék a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek intézményen belüli és ágazatközi kooperációban történő együttműködését, az interdiszciplináris team tevékenységét, a szabályozott továbbküldési utakat, képesek legyenek a szülőkkel és az intervencióban érintett minden szereplővel hatékonyan kommunikálni.

A specializáció ismeretkörei:

 • A családra vonatkozó tudományos megközelítések
 • Az atipikus fejlődésmenet
 • A kora gyermekkori intervenció rendszere és működése
 • Pedagógiai tanácsadás.

Fenntarthatóságra nevelés: A fenntarthatóság problémaköre korunk egyik legnagyobb kihívása. Az emberi társadalomban alapvető szemléletmód váltást kell elérni, méghozzá a belátható jövőben. Ennek a munkának fontos szereplői a pedagógusok. A specializáció  célja, hogy a közoktatásban dolgozó szakemberek természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretei a mai kor kihívásainak megfelelőek legyenek. Nem csupán a környezetismeret, biológia, földrajz tárgykörökben dolgozó pedagógusoknak van szükségük a fenntarthatósággal kapcsolatos információkra, mivel a szemléletváltozásra az élet minden területén szükség van. A specializáció az érdeklődőket megismerteti az ökológia, a természetvédelem elméleti alapjaival, a felelős állattartás pedagógiai hátterével, a természeti környezet bemutatásának módszereivel, a fenntarthatóság tudományos alapjaival, valamint a természettudományos kutatás módszertanával.

A specializáció ismeretkörei:

 • A fenntarthatóság tudományos alapjai
 • A fenntarthatóság pedagógiája
 • Kutatásterületi ismeretkör 

Olvasáspedagógia: A specializáció célja, hogy segítséget nyújtson mindenféle életkorú gyermek olvasóvá nevelésében, hogy ismereteket adjon azzal kapcsolatban, mely tényezők és hogyan befolyásolják az olvasóvá válás folyamatát. Emellett különös figyelmet fordítunk a szövegértés-fejlesztés lehetőségeire, az olvasási stratégiák tanításától azok tudatos használatáig.

A specializáció keretein belül foglalkozunk az olvasásszociológiai kutatások eredményeivel, azok tanulságaival, olvasáspedagógiai vizsgálatokkal, illetve az olvasáskutatás egyéb területeivel (például szemkamerás kutatásokkal). Külön kurzus témája a mesepedagógia és a biblioterápia.

 A specializáció ismeretkörei:

 • Olvasóvá nevelés
 • Olvasási stratégiák és szövegértés

Elhelyezkedési lehetőségek: A tudás széleskörűen alkalmazható, a munkaerőpiacon kiválóan értékesíthető, különös tekintettel az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási feladatok szervezésére, továbbá oktatási intézményekben, főhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók szakapparátusában, illetve oktatási, kutatási vállalkozásokban, a felsőoktatásban, tudományos intézetekben. A képzésben szakképzettséget szerző hallgatók szakértelmükkel – tanulmányaik irányultságától függően – képesek lesznek pedagógiai innovációra és kutatásra a pedagógiai elmélet és a pedagógiai gyakorlat sokféle területén. A szak elvégzését követően lehetőség van a neveléstudományi doktori tanulmányok elkezdésére.

A szakra való belépés feltételei

A bemenethez teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakok: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.

A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Felvételi információk

Felvételi követelmény: felvételi elbeszélgetés.
A felvételi elbeszélgetésen a bizottság a jelentkező eddigi munkájáról, szakmai érdeklődéséről, motivációjáról és az ezekhez kapcsolódó tevékenységéről tájékozódik.
Maximálisan szerezhető pontok száma: 100, ami a következőképpen tevődik össze.

Felvételi pontok:      

 • Felvételi elbeszélgetés: 50 pont
 • Oklevél minősítése alapján: 40 pont
 • Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható.
 • esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
 • fogyatékosság: 1 pont
 • gyermekgondozás: 1 pont
 • hátrányos helyzet: 1 pont
 • 2. nyelvvizsga: 1 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely vagy különdíj: 1 pont
 • OTDK 1-3. hely vagy különdíj: 2 pont
 • versenyeken való részvétel: 2 pont

A jogszabályi előírásoknak megfelelő hallgatók számára állami finanszírozású képzésre is lehetőség van.
Költségtérítéses finanszírozási formában levelező munkarend esetén a költségtérítés összege: 325 000 Ft/félév

 


Fotográfia MA

A kétéves tanulmányok alatt a program egy összetett és korszerű rendszerben oktatja hallgatóit és segíti őket művészeti törekvéseik kiteljesítésében.

A program célja egy olyan műhely és alkotói közösség létrehozása, amelyben a hallgatók megismerik a kor jelentősebb irányzatait, az audióvizuális műfajok alkotói felhasználását, alakításának lehetőségeit, a médiaművészeti és fotográfiai szcéna struktúráját és működését. Egy olyan interaktív oktatási modell, tudásalap és alkotói műhely, amely segítséget nyújt a hallgatók számára interdiszciplináris tudás megszerzésére és az alkotói ambíciók megvalósítására, valamint lehetőség az oktatói, előadói munka vállalásához hazai és külföldi felsőfokú intézményekben. A képzés a doktori iskolában való részvételre is felkészít.

A képzés során a hallgatók magas szintű technológiai, technikai, gazdasági és jogi ismereteket is szereznek. A képzés elsődleges feladata a kötelező feladatok elvégzése. A megvalósítandó programok mellett – a szükséges elméleti ismeretek megszerzése után, – a hallgatók önálló alkotói projektjének segítése és megvalósítása, valamint a sikeres diploma megszerzése.

Az Egyetem folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatai révén igyekszik hallgatóit bekapcsolni a nemzetközi vérkeringésbe kiállítások, megjelenések szervezésével, külföldi vendégelőadók meghívásával.

A képzés során a hallgatók megismerik:

 • a jelenkor fotográfiai folyamatait, meghatározó személyiségeit;
 • a hazai és nemzetközi média és fotográfiai ipar működését, piaci és kulturális szegmenseit;
 • a vizuális kultúra – kiemelten a fotográfia és médiaművészet – általános művészettörténeti és kultúrtörténeti ismereteit;
 • az audiovizuális médiumok alkotói felhasználását, alakítását;
 • a magas szintű technológiai ismereteket a fotográfiában és a média egyéb területein;
 • a vizuális látványtervezési, a projekttervezési és a produkciós ismereteket.

Mindezek hozzásegítik a hallgatókat:

 • önálló fotográfiai projektek kidolgozására, tervezésére, lebonyolítására;
 • klasszikus fotográfiai műfajok és új médiumok alkalmazott és autonóm használatára;
 • integrált fotográfiai és médiaművészeti feladatok elvégzésére;
 • tervezőművészeti projektekben és interdiszciplináris kutatásokban való részvételre;
 • csoportban való együttműködésre, illetve teamek művészeti vezetésére;
 • pályázatok, támogatások, megrendelések kiírására, illetve megpályázására és elnyerésére;
 • oktatói tevékenységre, workshopok, előadások megtartására, valamint a kapcsolódó pedagógiai ismeretek elsajátítására, oktatói képességek felépítésére;
 • kapcsolattartásra a hazai, illetve nemzetközi művészeti életben, elősegítve a hazai fotográfia és médiaterületek jobb megértését és elismerését itthon és külföldön egyaránt.

A képzésben részt vevő oktatók:
Szatmári Gergely
Gyenis Tibor
Pecsics Mária
Baki Péter

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik:

 • kreatívak, nyitottak és innovatívak, emellett jártasak a klasszikus és kortárs művészeti területeken;
 • elkötelezettek a munkájuk és céljaik iránt, amely párosul etikus emberi és alkotói magatartással;
 • műveltek és jellemzi őket a tudatosan kialakított világnézet és szemléletmód;
 • munkájukat magas szintű audiovizuális kulturáltság jellemzi, amely kiegészül, rendszerező kritikai érzékkel, analitikus gondolkodásmóddal és együttműködési készséggel.

A képzésre felvételt nyerhet, aki megfelelő BA végzettséggel rendelkezik.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Munkarend: Nappali

Fin. forma: Állami ösztöndíjas / Önköltséges

Képzési idő (félév): 4

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege: 500 000 Ft/félév

Képzési terület/szakmacsoport: Művészet

A mesterképzésbe történő belépés feltételei:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a fotográfia alapképzési szak.

Figyelembe vehetők továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel kell rendelkeznie a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből: fotográfia tervezési feladatok, fotográfiatörténeti ismeretek, stúdió és digitális gyakorlati ismeretek, speciális fotográfiai ismeretek, vizuális stúdiumok, médiatechnikai ismeretek, számítástechnikai ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó, legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A hiányzó ismeretek pótlására, a felzárkózásra és ismételésre az alábbi tárgyakban biztosítunk lehetőséget csoportos, akár egyéni feladatok, foglalkozások keretében: tervezés, kutatás, kontextus; stúdiógyakorlat és digitális stúdiumok; kiemelt fotográfiai stúdiumok; fotóesztétika.

Felvételi vizsgatárgyak: Gyakorlati (Gy) vizsga

Képzés célja: A képzés célja fotográfusok képzése, akik naprakész vizuális, fotóelméleti, kultúrtörténeti és mediális ismereteik birtokában képesek hosszú távú önálló művészi, alkotói és kutatói életpálya felépítésére, a folyamatos alkotói megújulásra, megőrizve a kritikus szemléletet a média alkalmazásának terén. Képesek fotográfiai projektek kidolgozására, tervezésére és lebonyolítására önállóan vagy társművészetek képviselőivel való együttműködésben, felkészültek szakmai tudásuk átadására, továbbá annak nemzetközi kontextusban történő képviselésére és alkalmazására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb tárgyak: stúdiógyakorlat és digitális stúdiumok; kortárs fotográfia; médiaprodukciós ismeretek; önálló fotóprojekt tervezés; audio-vizuális médiumok; kortárs művészettörténet; fotóesztétika.

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles fotográfustervező művész

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK A 2021-22 TANÉVRE
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A Fotográfia MA szak gyakorlati vizsgájának előfeltétele egy önéletrajz, motivációs levél, az indexmásolat (elektronikus leckekönyvi kivonat), valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió benyújtása elektronikus úton.

Az elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2021. június 08-14.

A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2021. június 24. 10.00 óra

A gyakorlati vizsga helye: Szent István Egyetem Kaposvári Campus Rippl-Rónai Művészeti Kar - 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

ELŐFELTÉTEL
A felvételi eljárás gyakorlati vizsgáját megelőzően a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2021. június 08-14. éjfél (CET) között a kef [PONT] felveteli [KUKAC] gmail [PONT] com e-mail címre.

A pályázati anyag tartalma:
beadandó egy önéletrajz, egy motivációs esszé az alkotói célok megjelölésével, a jelölt leckekönyvének elektronikus kivonata, valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió elektronikus változata.

GYAKORLATI VIZSGA
A gyakorlati vizsga egy szakaszból áll. Időpontja: 2021. június 24. 10.00 óra
A gyakorlati vizsga egy személyes beszélgetésből áll a jelentkezővel, amelynek során bemutatásra kerül a jelentkező portfóliójának nyomtatott változata.
A portfólió összeállításával kapcsolatban nincsenek speciális tartalmi és formai követelmények.
A szakmai jártasság előnyt jelent az elbírálásban.
A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára: nyomtatott portfólió.

PONTSZÁMÍTÁS
Felvételi pontok:
- gyakorlati vizsga: 99 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 1 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
- fogyatékosság: 1 pont
- gyermekgondozás: 1 pont
- hátrányos helyzet: 1 pont
vagy: szakmai jártasság: 1 pont.